About

FIELDTRACK je informačný projekt humanitárnej organizácie MAGNA Deti v núdzi, ktorého cieľom je zvýšiť záujem verejnosti o humanitárnu problematiku a prostredníctvom sociálnych sietí facebook a twitter spojiť širokú verejnosť s MAGNA humanitárnymi pracovníkmi a projektami vo svete.

FIELDTRACK vytvára kontakt medzi MAGNA humanitárnymi pracovníkmi vo svete, ktorí pracujú častokrát vo veľmi izolovaných podmienkach v Kambodži, Kongu alebo na Haiti a spája ich s rodinami, priateľmi a sympatizantami. Nikto nemá väčšiu autenticitu hovoriť o dôsledkoch prírodných katastrof, vojen, extrémnej chudobe a možnosť aj ponúknuť nejakú analýzu o tom, ako by to mohlo byť urobené lepšie a inak, ako ľudia priamo na mieste, kde je to skutočné a autentické. Pevne veríme v silu zdieľania silného vizuálneho obrazu ako dôkazu o naliehavých sociálnych a humanitárnych otázkach. Počas našej 10-ročnej existencie sme si uvedomili, že obrazy, písomné správy a pohyblivé obrazy sú základné a veľmi účinné nástroje na vybudovanie a zapojenie sa stále rastúcej humánne založenej komunity ľudí. To vedie k aktívnej pomoci a nakoniec k zmenám k lepšiemu.

FIELDTRACK taktiež rozposiela fotografie, vložené novinové články, analýzy, fakty a čísla spojené s konkrétnymi humanitárnymi témami (vojna, hlad, aids, chudoba atď.), ktoré dopĺňajú autentický obraz z terénu.